Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасгийн файлууд

2015-04-01

 

Өмнөговь аймгийн 2014 оны үзүүлэлт

Өмнөговь аймгийн 2014 оны онцлох ажлууд

Өмнөговь аймгийн зарим голлох үзүүлэлтүүд 2015

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 2жилийн зурагт тайлан 2014

Тогтоол шийдвэрийн хяналтын тайлан 2014 оны жилийн эцэс

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2015

Ил тод байдлын хяналтын тайлан

Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2014 жилйин эцэс

ЗГХ-ийн хэрэгжилт хяналтын тайлан 2014 жилийн эцэс

Тасгийн тайлан 2014 жилийн эцэс

Захирамж 2013-а05

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а267 дугаар захирамж

Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжилт тооцох үлгэрчилсэн хүснэгт -2015 он

2015 онд сум дүгнэх үзүүлэлтэд ХШҮТасгаас тасгаас дүгнэх үзүүлэлт - үлгэрчилсэн загвар

ХШҮТ-аас 2014 онд сумдын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийж дүгнэсэн үзүүлэлтүүд

Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2014 оны гэрээний биелэлтэнд хийсэн ХШҮ-ий тайлан

Үндэсний хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрийн жагсаалт

Сумдад хамрааралтай  захирамжууд

АИТХТ-ээс батлан гаргасан сумдад хамааралтай тогтоолууд 2015

АИТХТ-ээс батлан гаргасан сумдад хамааралтай дэд хөтөлбөрүүд 2015

АИТХТ-ээс сумдад хамааралтай журмууд 2015

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 оны 01 тоот зөвлөмж

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙГ 2013-2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНГ ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЯНАЛТАНД БАЙГАА  ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРОН НУТГААС ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААЛТУУДЫН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН