САНХҮҮ,ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

2011-10-06

САНХҮҮ,ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга: Б.Нарантуяа

Хэлтсийн танилцуулга, зорилт, чиг үүрэг

Хэлтсийн зорилт :  Óëñ, îðîí íóòãèéí òºñºâ çîõèîõ, áàòëàõ, çàðöóóëàõ, òàéëàãíàõ, òºñâèéí õýðýãæèëòèéã îíîâ÷òîé çîõèîí áàéãóóëæ, ñàíõ¿¿ãèéí õÿíàëòûã ñàéæðóóëàí, óäèðäëàãàä îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàõ ìýäýýëëýýð õàíãàõ, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã õºãæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã óялдуулан çîõèöóóëíà.

ЧИГ ҮҮРЭГ : Тàòâàðûí îðëîãûí òºëºâëºëò, òàòâàð õóðààëòûí àæëûí çîõèîí áàéãóóëàëò, òºñâèéí òºëºâëºëò, á¿ðä¿¿ëýëò, õóâèàðëàëò áîëîí òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéã õàíãàõ, õºðºí㺠îðóóëàëò, õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàõ, òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíä ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, àæ àõóéí íýãæ, байгууллагûí няãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéö¿¿ëýõ, Çàñãèéí ãàçðûí ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã íýâòð¿¿ëýõ, òºñºâò áàéãóóëëàãûí òºëáºð òîîöîîã ã¿éöýòãýõ, тєсвèéí õºðºíãèéí çàðöóóëàëòàíä áàéíãûí õÿíàëò òàâèõ çýðýã áîäëîãûí óäèðäàìæ ÷èãëýë, àðãà ç¿éãýýð õàíãàõ ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàõ ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëíý.  

Сүүлд нэмэгдсэн