Худалдан авах ажиллагааны 2012 оны төлөвлөгөө

2012-02-17


Худалдан авх ажиллагааг төлөвлөх,тайлагнах журмын 1 дүгээр хавсралт

МАЯГТ 1

Батлав. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч ………..........….................../Б.Бадраа/
ӨMНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗДТГАЗРААС  2012 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:  Улсын төсөв /батлагдсан/
12/25/2011

 

/сая.төг/

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

1

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын цэвэр бохир усны шугамын өргөтгөл

50.0

НТШ

2/8/2012

2/20/2012

3/29/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

2

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын сургуулийн дотуур байр барих

300.0

НТШ

2/3/2012

2/13/2012

3/12/2012

8/10/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

3

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын цэцэрлэгийн барилга байр барих

450.0

НТШ

1/9/2012

1/16/2012

2/27/2012

8/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

4

Өмнөговь аймгийн Булган сумын цэцэрлэгийн барилга байр барих

350.0

НТШ

1/9/2012

1/11/2012

2/24/2012

8/10/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

5

Усан хангамж хүрэлцээгүй бүс нутагт инженерийн хийцтэй худаг гаргах

400.0

НТШ

2/15/2012

2/22/2012

4/4/2012

9/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

6

Даланзадгад сумын 24-р цэцэрлэгийн барилгыг засварлах

180.0

НТШ

1/18/2012

1/25/2012

2/27/2012

7/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

 

Дүн

1730.0

 

 

 

 

 

 Санхүүжилтийн эх үүсвэр:  Орон нутгийн төсөв, бусад төсөл хөтөлбөр /батлагдсан/
/сая.төг/

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

1

Эмнэлгүүдийн эмчилгээ, оношилгооны ариутгалын тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх

1200.0

НТШ

3/9/2012

3/14/2012

4/20/2012

6/25/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

2

Улсын болон хувийн хэвшлийн уламжлалт нөхөн сэргээх кабинетийн тоног төхөөрөмж

15.0

ХА

2/1/2012

2/13/2012

2/28/2012

3/9/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

3

Даланзадгад суманд 1200 хүүхдийн суудалтай хичээлийн байрны барилга барих

5361.2

НТШ

1/12/2012

2/15/2012

3/22/2012

8/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

4

Байгалийн музейн үзмэр , үйлчилгээг нэмэгдүүлэн, өргөжүүлэх.

50.0

НТШ

3/14/2012

4/4/2012

4/19/2012

8/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

5

Тэмээний үзэсгэлэнгийн барилгыг  дулааны шугам сүлжээнд  холбох

30.0

ХА

1/10/2012

1/20/2012

2/20/2012

7/16/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

6

Даланзадгад суманд соёл амралтын хүрээлэн байгуулах ажлын зураг төсөв

20.0

НТШ

1/10/2012

1/18/2012

2/22/2012

5/5/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

7

Даланзадгад суманд соёл амралтын хүрээлэн байгуулах ажил

80.0

НТШ

3/1/2012

4/27/2012

5/28/2012

7/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

8

Улаан толгой дахь ахмадын сувилалд халуун ус барих

5.0

ХА

2/7/2012

2/21/2012

3/14/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

9

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургалтын анги танхим нээх

23.0

ХА

3/9/2012

3/21/2012

4/9/2012

7/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

10

Аймгийн ахмадын сувилалд ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж нөхөн сэргээх эмчилгээний хүчилтөрөгчийн аппарат суурилуулах

50.0

НТШ

2/14/2012

3/7/2012

4/12/2012

7/4/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

11

Иргэдэд гэр олгох

40.0

ХА

1/19/2012

2/15/2012

3/7/2012

5/14/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

12

Хүрмэн, Гурвантэс, Булган, Цогт-Овоо, Мандал-Овоо, Номгон сумдын номын санг цахим сүлжээнд холбох

12.0

ХА

1/17/2012

1/24/2012

3/14/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

13

Ханхонгор сумын Нарийны  услалтын системийг засварлах

86.6

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

14

Даланзадгад сумын Даланбулаг услалтын системийг засварлах

116.8

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

15

Баяндалай сумын Баянбулаг услалтын системийг засварлах

70.5

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

16

 Булган сумын Далбулаг  услалтын системийг засварлах

51.0

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

17

Номгон сумын Эрдэнэбулагийн услалтын системийг засварлах

60.0

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

18

Ханхонгор сумын Балгасны нуурын 100 га /960.0/ услалтын систем/ байгуулах

480.0

НТШ

1/10/2012

1/13/2012

2/28/2012

6/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

19

Бэлчээр хашиж, хамгаалах, сайжруулах, малын тэжээлийн ургамлын тариалах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж тэжээлийн үйлдвэр байгуулах

50.0

НТШ

2/14/2012

2/17/2012

3/30/2012

8/10/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

20

Махны хэвшлийн хонины цогцолбор аж ахуй байгуулах, өндөр ашиг шимтэй мал, амьтан бойжуулж, борлуулах үржлийн аж ахуйг бий болгон хөгжүүлэх

50.0

НТШ

1/12/2012

2/17/2012

4/1/2012

9/25/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

21

Цогтцэций сумын 0.4квт-ын цахилгааны шугамыг засварлах ажлыг дуусгах

400.0

НТШ

1/11/2012

2/6/2012

3/15/2012

7/5/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

22

ДзДЦС-аас шинэ Даланзадгад хороолол хүртэл 35 кв-ын ЦДАШ, дэд станц /35/10кв/ байгуулах

470.0

НТШ

1/5/2012

1/16/2012

3/1/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

23

Сум, байгууллагуудын уурын зуухны тогоо сольж өргөтгөл хийх

240.0

НТШ

2/10/2012

3/18/2012

5/1/2012

7/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

24

Сумдыг интернетийн сүлжээнд холбох ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

39.0

ХА

1/20/2012

2/2/2012

2/18/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

25

Даланзадгад сумын төвийн авто замын уулзваруудыг гэрлэн дохиотой болгох ажлыг эхлүүлэх

75.0

НТШ

1/10/2012

3/5/2012

4/11/2012

7/5/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

26

Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 316 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах

410.8

НТШ

1/3/2012

2/22/2012

3/28/2012

7/5/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

27

Даланзадгад сумын нийтийн тээврийн автобусны зогсоол буудал байгуулах ажлын эхлүүлэх

60.0

НТШ

1/5/2012

3/7/2012

4/13/2012

7/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

28

Цагдаагийн хэлтсийн гадна дулааны шугам сүлжээ засварлах

60.0

НТШ

2/6/2012

3/5/2012

4/10/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

29

Даланзадгад хорооллын усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлэх

380.0

НТШ

2/3/2012

3/26/2012

5/22/2012

8/10/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

30

Даланзадгадын орон сууцуудыг хэсэгчлэн хэрэглээний халуун устай болгох ажлын зураг төсөв боловсруулах

30

НТШ

1/23/2012

3/15/2012

5/15/2012

2012-

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

31

Даланзадгадын орон сууцуудыг хэсэгчлэн хэрэглээний халуун устай болгох ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

170.0

НТШ

1/12/2012

5/4/2012

6/8/2012

9/17/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

32

Даланзадгад сумын төвийн ундны усны эх үүсвэрт цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах

120.0

НТШ

1/12/2012

3/19/2012

4/26/2012

7/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

33

Орон нутаг болон хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах

86.0

НТШ

1/12/2012

2012-0305

4/12/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

34

Ханхонгор суманд 8 айлын орон сууцны барилгын зураг төсвийг боловсруулан, барих ажлыг эхлүүлэх

30.0

ХА

1/5/2012

3/5/2012

3/23/2012

9/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

35

Сэврэй суманд халуун усны барилга барих

35.0

ХА

2/7/2012

2/11/2012

4/6/2012

7/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

36

Зураг төсөлгүй барилгуудын хэмжилтийн зураг төслийг боловсруулж,  газар хөдлөлийн тэсвэрлэх чадварыг үнэлэн, гэрчилгээжүүлэх

30.0

ХА

1/12/2012

2/3/2012

3/10/2012

6/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

37

Мэргэжлийн сургалттай спортын дунд сургууль байгуулж, 320 хүүхдийн суудалтай хичээлийн байр барих ажлын зураг төсөв

45.0

НТШ

1/3/2012

1/5/2012

2/21/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

38

Мандал-Овоо сумын хуучин соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг төсөв

18.0

НТШ

1/3/2012

1/5/2012

2/21/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

39

Номгон сум сангийн далай хийдийг дулааны шугам сүлжээнд холбох ажлын зураг төсвийг боловсруулах

10.0

НТШ

1/3/2012

1/5/2012

2/21/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

40

Номгон сум ахуй үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөв

10.0

НТШ

1/5/2012

1/10/2012

2/21/2012

7/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

41

Сэврэй сумын Тамгын газрын конторын барилгын зураг төсөв

15.0

НТШ

1/5/2012

1/10/2012

2/21/2012

7/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

42

Аймгийн Засаг даргын нөөцийн тэжээлийн агуулахын зураг төсөл боловсруулах

10.0

НТШ

1/5/2012

1/10/2012

2/21/2012

7/1/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

43

Даланзадгад сумын  гэр хорооллын цэвэр бохир усны зураг төсөв боловсруулах

40.0

НТШ

1/3/2012

1/6/2012

2/18/2012

7/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

44

Даланзадгад болон сумдын газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг төсөл боловсруулах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

30.0

НТШ

2/9/2012

2/11/2012

3/25/2012

8/10/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

45

Ханбогд, Цогтцэций, Гурван тэс сумдын авто вокзалын барилгын зураг төсөл боловсруулах

45.0

НТШ

1/5/2012

1/10/2012

2/22/2012

5/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

46

Хүнсний бүтээгдэхүүний чанарын баталгааг хангах зорилгоор" Хүнсний нэгдсэн лаборатор"-ыг байгуулах, зураг төсөл боловсруулах

30.0

НТШ

1/6/2012

1/12/2012

2/25/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 36 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

47

Аймгийн Татварын хэлтэс, ДЗ сумын ЗДТГ-ын конторын барилга барих

1407.2

НТШ

2/3/2012

2/23/2012

4/4/2011

11/26/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

48

Үерийн хамгаалалтын даланг байгуулж бороо, цасны усыг нөөцлөн ашиглах

150.0

НТШ

2/4/2012

3/21/2012

4/26/2012

7/16/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

49

Даланзадгад сум|хот|-ын гудамж талбай, олон нийтийн газар, гэр хороолол, онцгой объектууд болон ДЦС-д иж бүрэн хяналтын телекамер суурилуулах

150.0

НТШ

2/9/2012

2/16/2012

3/30/2012

5/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

50

Багийн төвүүдийг засварлах, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах

80.0

НТШ

1/12/2012

1/20/2012

3/10/2012

7/25/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 17 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

51

Архивын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

10.0

ХА

2/20/2012

3/12/2012

4/2/2012

7/9/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

52

Цагдан хорих байрыг иж бүрэн телекамерын системд холбох

12.0

ХА

2/9/2012

2/16/2012

3/16/2012

5/16/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

53

Шүүхийн шинжилгээний албыг Гисотолги эд эсийн шинжилгээний олимпус маркийн микроскоп, эд эс зүсдэг Микротом аппараттай болгох

15.0

ХА

2/3/2012

2/10/2012

3/9/2012

6/20/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

54

Гурвантэс сумын Цагдаагийн тасгийн дээврийг засварлах

11.8

ХА

3/4/2012

3/12/2012

4/6/2012

7/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

55

 Хилийн зөрчлийг илрүүлэх, мөр хянах, зурвасыг сэргээх  ажилд зориулан   заставыг бага оврын трактороор хангах

14.0

ХА

2/11/2012

2/17/2012

3/14/2012

7/15/2012

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 33 дугаар зүйлийг үндэслэнэ

 

ДҮН

12549.1

 

 

 

 

 

 

              Хянасан: СТСХэлтсийн дарга........................................................... /Б.Нарантуяа/           Боловсруулсан: СТСХэлтсийн мэргэжилтэн ................................... /Д.Сарантуяа/