Архивчид номын дуу сонсжээ

2012-04-25

Өнгөрөгч долоо хоногт Òºðèéí àðõèâûí àæèë÷äûí á¿ñèéí “Àðõèâûí ¿éë  àæèëëàãààíä  ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè  íýâòð¿¿ëýõ íü” ñýäýâò  ñóðãàëò Äîðíîãîâü  àéìàãт амжилттай çîõèîí áàéãóóëàãäжээ. Долоо хоног үргэлжилсэн тус семинарт Өмнөговь аймгийн Архивын тасгийнхан оролцсон байна.

 Төрийн архивын ажилчид цугларсан уг сóðãàëòàíä  ªìíºãîâü, Äóíäãîâü, Ãîâüñ¿ìáýð, Òºâ,  Äîðíîãîâü  ãýñýí ºìíºä  á¿ñèéí àðõèâûí àæèë÷èä, ìºí ãýðýýò  àæèë÷èä  õàìðàãäсан аж. Энэхүү сургалтаар  цàõèì  àðõèâûã õýðõýí  ¿¿ñãýõ, òºðèéí  àðõèâûí  àâòîìàòæóóëñàí  ïðîãðàìì  буюу ÀSM- дээр õýðõýí àæèëëàõ  òàëààð зөвлөсөн байна.  Түүнчлэн Àðõèâûí  åðºíõèé  ãàçðààñ  òºðèéí  àðõèâûí  ¿éë àæèëëàãààíä  ìýäýýëëèéí  òåõíîëîãè  íýâòð¿¿ëýõýä  ýõíèé ýýëæèíä  øààðäàãäàõ   òåõíèê  õýðýãñëèéã гардуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл Өмнөговь аймгийн Архивын тасаг үйл ажиллагаандаа мэдээллийн технологи нэвтрүүлж, шинэ тоног төхрөөмжийн тусламжтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх юм байна.

Сүүлд нэмэгдсэн