Дүн-1

2012-07-05
Салбар, хэсгийн хорооны дугаар Нэрийн жагсаалтад бичигдсэн сонгогчийн тоо Санал өгсөн сонгогчийн Хүчинтэй саналын хуудасны
тоо  хувь  тоо хувь
1 2 3      4.00 7 8
1 1-р хэсгийн хороо 281 206    73.31 197        95.63
2 2-р хэсгийн хороо 408 309    75.74 300        97.09
3 3-р хэсгийн хороо 290 224    77.24 220        98.21
4 4-р хэсгийн хороо 412 329    79.85 320        97.26
5 Баяндалай сумын салбар хороо 1391 1068    76.78 1037        97.10
6 5-р хэсгийн хороо 600 463    77.17 453        97.84
7 6-р хэсгийн хороо 276 221    80.07 215        97.29
8 7-р хэсгийн хороо 267 178    66.67 174        97.75
9 Баяновоо сумын салбар хороо 1143 862    75.42 842        97.68
10 8-р хэсгийн хороо 308 227    73.70 218        96.04
11 9-р хэсгийн хороо 274 190    69.34 184        96.84
12 10-р хэсгийн хороо 311 220    70.74 210        95.45
13 11-р хэсгийн хороо 609 421    69.13 407        96.67
14 Булган сумын салбар хороо 1502 1058    70.44 1019        96.31
15 12-р хэсгийн хороо 460 391    85.00 379        96.93
16 13-р хэсгийн хороо 541 434    80.22 401        92.40
17 14-р хэсгийн хороо 623 489    78.49 480        98.16
18 15-р хэсгийн хороо 917 689    75.14 676        98.11
19 16-р хэсгийн хороо 402 217    53.98 212        97.70
20 Гурвантэс сумын салбар хороо 2943 2220    75.43 2148        96.76
21 17-р хэсгийн хороо 348 286    82.18 282        98.60
22 18-р хэсгийн хороо 288 176    61.11 173        98.30
23 19-р хэсгийн хороо 210 120    57.14 117        97.50
24 20-р хэсгийн хороо 201 144    71.64 140        97.22
25 Мандал-Овоо сумын салбар хороо 1047 726    69.34 712        98.07
26 21-р хэсгийн хороо 725 560    77.24 536        95.71
27 22-р хэсгийн хороо 209 149    71.29 136        91.28
28 23-р хэсгийн хороо 220 157    71.36 152        96.82
29 24-р хэсгийн хороо 196 157    80.10 146        92.99
30 25-р хэсгийн хороо 152 104    68.42 101        97.12
31 Манлай сумын салбар хороо 1502 1127    75.03 1071        95.03
32 26-р хэсгийн хороо 803 576    71.73 545        94.62
33 Ноён сумын салбар хорооны дүн 803 576    71.73 545        94.62
34 27-р хэсгийн хороо 648 472    72.84 462        97.88
35 28-р хэсгийн хороо 212 184    86.79 181        98.37
36 29-р хэсгийн хороо 136 116    85.29 114        98.28
37 30-р хэсгийн хороо 200 149    74.50 138        92.62
38 31-р хэсгийн хороо 213 158    74.18 155        98.10
39 32-р хэсгийн хороо 299 231    77.26 228        98.70
40 Номгон сумын салбар хороо 1708 1310    76.70 1278        97.56
41 33-р хэсгийн хороо 762 599    78.61 582        97.16
42 34-р хэсгийн хороо 113 90    79.65 84        93.33
43 35-р  хэсгийн  хороо 215 169    78.60 159        94.08
44 36-р хэсгийн хороо 188 147    78.19 146        99.32
45 Сэврэй сумын салбар хороо 1278 1005    78.64 971        96.62
46 37-р хэсгийн хороо 1966 1269    64.55 1221        96.22
47 38-р хэсгийн хороо 187 139    74.33 133        95.68
48 39-р хэсгийн хороо 170 126    74.12 122        96.83
49 40-р хэсгийн хороо 218 173    79.36 168        97.11
50 41-р хэсгийн хороо 163 139    85.28 136        97.84
51 Ханбогд сумын салбар хороо 2704 1846    68.27 1780        96.42
52 43-р хэсгийн хороо 243 170    69.96 167.0        98.24
53 44-р хэсгийн хороо 190 152    80.00 144        94.74
54 45-р хэсгийн хороо 292 228    78.08 226        99.12
55 46-р хэсгийн хороо 393 302    76.84 298        98.68
56 47-р хэсгийн хороо 367 296    80.65 293        98.99
57 Ханхонгор сумын  салбар хороо 1485 1148    77.31 1128        98.26
58 48-р  хэсгийн хороо 1086 813    74.86 788        96.92
59 Хүрмэн сумын салбар хороо 1086 813    74.86 788        96.92
60 49-р хэсгийн хороо 550 455    82.73 448        98.46
61 50-р хэсгийн хороо 96 81    84.38 79        97.53
62 51-р хэсгийн хороо 130 119    91.54 115        96.64
63 52-р хэсгийн хороо 150 122    81.33 119        97.54
64 Цогт-Овоо сумын салбар хороо 926 777    83.91 761        97.94
65 53-р хэсгийн хороо 787 603    76.62 588        97.51
66 54-р хэсгийн хороо 1179 724    61.41 707        97.65
67 55-р хэсгийн хороо 338 276    81.66 263        95.29
68 56-р хэсгийн хороо 420 343    81.67 339        98.83
69 57-р хэсгийн хороо 306 219    71.57 210        95.89
70 Цогтцэций сумын салбар хороо 3030 2165    71.45 2107        97.32
71 58-р  хэсгийн хороо 1991 1396    70.12 1357        97.21
72 59-р  хэсгийн хороо 1741 1211    69.56 1174        96.94
73 60-р  хэсгийн хороо 2199 1495    67.99 1472        98.46
74 61-р  хэсгийн хороо 1968 1319    67.02 1286        97.50
75 62-р  хэсгийн хороо 1399 1009    72.12 975        96.63
76 63-р  хэсгийн хороо 1802 1261    69.98 1236        98.02
77 64-р хэсгийн хороо 1872 1237    66.08 1204        97.33
78 65-р  хэсгийн хороо 1518 997    65.68 964        96.69
79 Даланзадгад сумын салбар хороо 14490 9925    68.50 9668        97.41
ТОЙРГИЙН ДҮН 37038 26626    72.11 25855  

Сүүлд нэмэгдсэн