Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2016 он

2016-03-10
Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг/сая төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Тендер зарлах огноо Хүлээн авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болгох огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл    
эхлэх Дуусах    
1
Малчин хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх
                           
2 сэврэй сумын төвийг шилэн кабел ийн сүлжээнд холбох  3.21 4.21 350000000 350000000 3.21 4.21 5.10     Говийн анир ХХК   4 оролцогчтой     
3 БаянОвоо сумын төвийн ЦДАШ-ийн өргөтгөл шинэтгэлийн ажил                             
4 Даланзадгад хотын төвийн гэр хорооллын 0,4 ктт-ын цахилгааны шугамыг өргөтгөх  2,16 2,16 1657000000 135382056 2,16 2,16 2,16     гэгээн цайдам ХХК   8 оролцогчтой    
5 алслагдсан сум багийн малчдын үүрэн холбооны тархалтыг нэмэгдүүлж сүлжээг сайжруулах  5,9 5,17 80000000   5,9 5,17       оролцогч байхгүй шууд гэрээ         
6 Даланзадгад сумын шинэ суурьшлын бүсийн гадна холбоо дохиоллын гол магистраль шугамын ажлын зураг төсвийг боловсруулж ажлыг гүйцэтгэх  1,18 1,25 250000000 14500000 1,18 1,19 3,23     Дукат ХХК  шууд гэрээ       
7 Даланзадгад сумын төв доторхи авто замын дагуу гэрэлтүүлэг суурилуулах  2.17 2.17 350000000 237900000 2.17 3.17 3.30     Цацрах цог ХХК  хамгийн сайн үнэлэгдсэн  14 оролцогчтой     
8 Арвин сангийн ЦТП-9-г Арслан хотхоны ЦТП тэй нэгтгэж ажиллуулахаар шугам сүлжээнд өөрчлөлт хийх                            
9 Сэврэй сумын төвийн ЦДАШ-ийн өргөтгөл шинэтгэлийн ажил      эрх шилжүүлсэн                       
10 Эх үүсвэрийн гүний худгуудын ТП болон цахилгаан 0 шугам галын болон өндрийн шугамын засвар дамжуулах хөлд цахилгааны утсыг шинэчлэх                             
11 Даланзадгад Баяндалай гурвантэс чиглэлийн 170 км Далданзадгад Хүрмэн чиглэлийн 30 км шороон замыг засч сайжруулах  1.15 2.17 27488386764 13000000000 1.14 2.15 2.17              
12 Сүү тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  1.22 2.15 50000000 49350000 01,18 2,16 2,26     Хөвүүн хайрхан ХХК харьцуулалт хүчингүй болж шууд гэрээ       
13 эрүүл мэндийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд БОЭТ тоног төхөөрөмжөөр хангах      130.0                      
14 Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн хүрээнд сумдын эмнэлэгүүдийн тоног төхөөрөмжөөр хангах                             
15 Мандал-Овоо сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын сантехникийн засвар хийх                             
16 Хүүхдийн биеэ дааж хөгжих нөхцөл боло мжийг бүрдүүлэн сургалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах                             
17 шинээр ашиглалтад орох цэцэрлэгүүдийн тохижилт тоног төхөөрөмж тоглоом наадгайгаар хангах                             
18 Булган сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн дээврийн засвар хийх                             
19 Мандал-Овоо сумын 80 хүүхдийн дотуур байрны дээврийг засах                             
20 Гурвантэс сумын соёлын төвийг тоног төхөөөрөмжөөр хангах                             
21 Сэврэй сумын соёлын төвийн барилгын их засвар  3,16 4,16 190000000 174800000 3,16 4,16 4,28     Говийн харш ХХК        
22 Мандал-Овоо сумын соёл спортын төвийн барилгын их засвар                             
23 Ханхонгор сумын сэргэжлийн сургалттай сургуулийн барилгын их засвар                             
24 Мандал-овоо суманд ахуйн үйлчилгээний барилга барих ажил  4,11 5,13 140000000                      
25 Даланзадгад сумын автозамын дагуу дугуйн зам байгуулах                             
26 Цэнгэлдэх хүрээлэнг засварлан тохижуулах      550000000                      
27 ХХААГ-ын мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборторийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж хяналтын камераар  4,18 5,18                        
28 Даланзадгад Баяндалай Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай автозамыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх  1,14 2,15 4260000000 3739746700 1,14 2,15 2,17     Дардан говвь ХХК  1 компани орсон.       
29 Сумдын төвлөрсөн унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрт ус цэвэршүүлэх цэнгэгжүүлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах                             
30 Далан булгийн эхийн экологийн мэргээн хамгаалах гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хамгаалалт орчны тохижилтийг сайжруулах  3,3 4,3 100000000 125116818 3,3 3,3 4,05     тойби тошиба ХХК 3 компани орсон       
31 Даланзадгад сумын төвлөрсөн ус хангамжидхолбогдоогүй айл өрхийг төвлөрсөн цэвэр усны шугам сүлжээнд холбох ажлыг үргэлжүүлэх 1,18 2,18 1685000000 1298524904 1,18 2,18 3,3     Сайн констракшн 6 компани орсон      
32 хүрмэн сумын төвийн цэвэрлэх байгууламж усны хангамж ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ажил  2,23 2,23 800000000 743295507 2,23 2,23 3,2     Алянстех ХХК 4 компани орсон      
33 Ногоон байгууламжийн услалтыг сайжруулах зорилгоор Даланзадгад нисэх чиглэлийн замын дагуух 2 худгийг иж бүрэн тоноглож ашиглалтад оруулах үдэлт угталтын далбай хүртэлх зам дагуу гүн өрмийн худаг гаргах  2,16 2,16 220000000 207467636 2,16 3,16 3,20     эрхэм сүлд монгол ХХК 3 компани орсон       
34 сав газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд аймгийн ойн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх                             
35 агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Даланзадгад сумын зарим ААН хорооллыг төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд үе шаттай холбох                             
36 Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хөрсний доройтол цөлжилтийн зэрэглэл тогтоох                            
37 аймгийн ургамалын нөөцийг тогтоож ногоон ном гаргах  2,16 3,25 50000000 44315338 3,25 3,25 3,30 3,30   ХААИС  Майкобио ХХК      
38 Хонгорын элс Баян заг Ёлын амны жуулчин хүлээж авдаг нэвтрэх цэгийн менежментийг сайжруулах Гашуун сухайтын хилийн боомтод жуулчдын нэвтрэх цэг байгуулах  4,28 5,2 57000000 47000000 4,28 5,2 5,2 2,10   Ханбогд арвижих ХХК Говь хармагтай ХХК      
39 Цагдаагийн газрын төв байранд урсгал засвар хийх                             
40 Улаанбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай замд Замын цагдаагийн пост байгуулах                             
41 ахмадын хээрийн сувилалд гүний худаг гаргах                             
42 Буянт хотхон 4 айлын орон сууцны барилгын засвар                             
43 Сургуулиудад гадаад хэл байгалийн шинжлэлийн кабинет байгуулах                             
44 Буянт хотхон хүүхлийн зусланд тохижилт хийх 

4,9

5,9 99000000 90101000 4,9 5,9 5,19 5,25   Говь хармагтай ХХК Жайжид ХХк түшмэл ХХК       
45 Цогт-Овоо сумын сургуулийн барилгын дээврийг засварлах                             
46 Номгон суманд нутгийн удирдлагын ордон шинээр барих      1000000000                      
47 Булган суманд Нутгийн удирдлагын ордон барих      1000000000                      
48 Гурвантэс суманд Нутгийн удирдлагын ордон барих      1000000000                      
49 Сум багийн хөгжлийг дэмжих зарим багийн төвийн барилгыг засварлах эд хогшлийг болон бага оврын цахилгаан үүсгэвэр хангах сургалт зохион байгуулах  3,25 3,25 150000000   3,25 3,25 4,25              
50 Гурвантэс суманд 100 хүүхдийн цэцэрдэгийн барилгыг шинээр барих                             
51 даланзадгад сумын 2 дугаар сургуульд спорт заалны барилга шинээр барих                             
52 15 сумын худганд ус өргүүр суулгах  2,3

 

 

3,3

440000000 389345000 2,4 3,4 3,30 3,30   Болор ус ХХК         
53 сумдад гүн өрмийн худаг гаргах  2,3 3,3 280000000 276973342 2,03 3,3 3,21 3,21   Эрхэм сүлд ХХК        
54 Хүрмэн сумын гүний худаг Цогтцэций, ДЗ суманд ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суулгах  3,3 3,21 50000000 598887000 3,3 3,21 3,21 3,21   Ундрага Өмнөговь ХХК  Аргиль сувд ХХК   

 

 

 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2015 он

2015-02-27

 

 

 

Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг/сая төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Тендер зарлах огноо Хүлээн авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болгох огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл
эхлэх Дуусах
1 сүү тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх  2015,3,,01 2015,12,31 70,5 70,5 2015,01,15 2015,01,29 2015,3,13 2015,3,01 2015,12,31 Андгай ХХК шууд гэрээ байгуулсан  Шаардлага хангасан материал ирээгүй тжл   
2 хилийн 0131 дүгээр ангийн харьяа Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих ажил  2015, 2015 14,0 14,0 2015,3,12 2015,3,20            
3 хилийн 0166 дугаар ангийн харьяа Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих  2015 2015 48,0 48,0 2015,3,11 2015,3,20            
4 АЗДТГ-ын хурлын заалнуудад тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 2015,4,15 2015,5,15 34277,0 34277,0 2015,3,25 2015,4,03 2015 2015 2015 Эрхэт баян тулга" ХХК захиалагчийн шаардлагыг хангасан   
5 240 хүүхдийн суудалтай спортын төрөлжсөн сургуулийнзураг төсөв  2015,04,22 2015,6,05 54759,0 54,759,0 2015,3,18 2015,4,14 2015,4,21 2015,4,28 2015,06,05 Акми консалтинг ХХК  захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангасан . өөр оролцогч байхгүй 
6 шинэ суурьшлын бүсийн дулаан халаалтыг өгөхтэй холбогдуулан дулааны 3,6 км халаалтын шугамд нэмэлт хаалт угсрах  2015,01,22 2015,02,01 73662,4 73,662,4 2015,01,16 2015,01,22 2015 2015   Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц ТӨХК шаардлага хангасан  Даланзадгадын дулаан хангамж ОНӨҮГ өндөр үнийн саналтай 
7 ДЗСумын нийтийн эзэмшлийн талбайд хашаажуулалт хийх ажил 2015.04.24 2015,05,01 30,000,0 24853,7 2015,04,24 2015,05,01 2015,05,01 2015,05,03 2015,05,15 Өтгөн буян ХХК 3 компанид урилга хүргүүлсэн 1 компани оролцсон.  
8 Сумдын багийн төвийг эд хогшлоор хангах 2015,03,09 2015,04,09 100,000,0 83,300,0 2015,03,09 2015,04,09 2015,05,04 2015,05,09 2015,05,09 Элбэг туулай ХХК 12 компани оролцсон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хулийн 28,3-т заасны дагуу үнийн бага саналар
10 Мандал-Овоо сумын Мандал багийн төвийн байшинг засварлаж ноосны агуулах барих ажил 2015,03,20 2015,04,01 80,000,0 78,125,4 2015,03,20 2015,04,01 2015,04,10 2015,04,24 2015,06,01 Эвт цахирал ХХК 7 комдани оролцсон Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.
11 Цагдаагийн газарт бүсийн сургалтын төв байгуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл авах ажил 2015,04,29 2015,05,07 22,000,0 20,988,0 2015,04,29 2015,05,07 2015,05,13 2015,05,15 2015,06,20 "Вишнмежик "ХХК 1 компани оролцсон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан.
12 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд автомашин худалдан авах ажил

 

2015,04,30

 

2015,05,08 16,500,0 16,500,0 2015,04,30 2015,05,09 2015,05,13 2015,05,15 2015,06,30 "Нэрт хайрхан" ХХК 1 компани оролцсон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан.
13 аймгийн төв номын сангийн барилгад их засвар хийх ажил  2015,4,12 2015,4,12 93,0 83981063 2015,4,12 2015,5,12 2015,5,22          
14 Манлай сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил  2015,4,7 2015,4,7 70,0 59,890,0 2015,4,10 2015,4,22 2015,04,25 2015,05,25 2015,06,30 "Андгай" ХХК 5 компани оролцож Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн28 дугаар зүйлийн  28,3-т заасны дагуу  шаардлагад нийцэж байгаа тендерүүдийг үнийн бага саналаар шалгаруулсан
15 өмнөговь аймгийн 15 сумлын нутагт байрлах инженерийн хийцэт худагт нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг сонгон суурилуулах ажил  2015,4,06 2015, 450,0 391,1 2015,4,6 2015,5,6            
16 Төвлөрсөн унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс 50 метрээр хашаажуулалт хийж, хамгаалалтын бүс 200 метрээр тэмдэгжүүлэлт хийх ажил, 2015,04,15 2015,05,25 140,000,0 94,850,978 2015,04,15 2015,05,19            
17 Сумдын багийн төвийг шинээр барих ажлын 1-дүгээр багц 2015,04,10 2015,05,29 320,000,0 68,000,1 2015,04,23 2015,05,25 2015,05,29 2015,05,29 2015,07,01 Говийн очир огтлогч ХХК Шаардлагад нийцсэн тендерийг үнийн бага саналаар Үнийн санал нь өндөр Хөрх дөр хан ХХК
18 Сумдын багийн төвийг шинээр барих ажлын 2-р дугаар багц 2015,04,10 2015,04,29 320,000,0 98,378,6 2015,04,23 2015,05,25 2015,05,29 2015,05,29 2015,07,01 Түшиг мандал ХХК 2-дугаар багцад ганцаар орсон шаардлагад нийцсэн.  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээлэл 2014 он

2014-08-11
Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг/сая төг/ Тухайн онд санхүүжих нь Тендер зарлах огноо Хүлээн авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болгох огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл    
эхлэх Дуусах    
1 Цэцэрлэгүүдийн гадаа тоглоом байгуулах 2014,05,07 2014,06,09 140,000.0 98,800.0 2014.02.26 2014.03.28 2014.05.07 2014.05.07 2014.06.09 Таны говь ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу үнийн бага саналаар "Арвинсан"ЛСТ", "Онон ус"Буманзаг компаниуд банкны батлагааны хугацаа дутуу ирүүлсэн тул нээлтэн дээр хасагдсан.Холч говь, Таян хараат, компаниуд санхүүгийн чадавх хангаагүй, Өнөрговь говийн өгөөж компаниуд төсөвт өртөг 5 аас дээш хувиар хэтэрсэн      
2 Сүү тараг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 2014.04.01 2014.12.31 120,000.0 48,700.0 2014.02.14 2014.02.26 2014.02.26 2014.03.28 2014.12.31 Андгай ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу Давхар Сар Хоршоо Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй, мөн тодорхой бус төсөв ирүүлсэн Давхар Сар Хоршоо Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй    
3 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, нэгжийн ашиглалтын хугацаа дууссан техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 2014.05.05 2014.06.05 150,000.0 136,400.0 2014.02.24 2014.03.26 2014.04.24 2014.05.05 2014.06.05 Ай Ти Зон ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу үнийн бага саналаар "Си Ти Эс" ХХК, "My tech" ХХК, "Тим Тон Зон" ХХК, "Барс Хаус" ХХК-иуд тус бүр барааны баталгаат хугацаа ирүүлээгүй. "Си Ти Эс" ХХК, "Барс Хаус" ХХК-иуд нь үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл сертификатгүй Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй    
4 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албанд авто машин нийлүүлэх 2014.05.23 2014.05.24 24,500.0 24,500.0 2014.05.14 2014.05.19 2014.05.21 2014.05.23 2014.05.24 Иргэн Ц.Түмэнболд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.1 -т заасан дагуу шууд гэрээ байгуулсан. Оролцогч ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан. Оролцогч ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан.    
5  Түргэн тусламжийн автомашинууд худалдан авах ажил 2014.05.19 2014.05.19 57,000.0 57,000.0 2014.03.05 2014.04.04 2014.05.16 2014.05.19 2014.05.19 Хурд Групп ХХК Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.1 -т заасан дагуу шууд гэрээ байгуулсан Хоёр удаа нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан боловч оролцогч ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан. Оролцогч ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан.    
6 Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагад компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх ажил 20143.06.05 2014.06.10 76,868.0 76,868.0 2014.04.16 2014.05.16 2014.05.28 2014.06.05 2014.06.10 Си Ти Эс ХХК Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас ирсэн бараа нийлүүлэх хугацааг харгалзан үзэх хүсэлтийн дагуу шаардлагад нийцсэн тендерүүдээс хамгийн бага хугацаа саналтайг сонгосон. "Fire stop" ХХК, "Уран Элс" ХХК-иуд нь борлуулалтын орлого хүрээгүй. "Vision magic" ХХК, "Эрдэнэ Гоёо" ХХК-иуд нь техникийн шаардлага хангаагүй. "It Zone" ХХК, "My tech" ХХК-иудын бараа нийлүүлэх хугацаа нь урт байсан. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй    
7 Хөгжимт жүжгийн театрт гэрэлтүүлэг, шумны техник хэрэгсэл авах ажил 2014:03.26 2014.05.12 50,000.0 50,000.0 2014.03.10 2014.03.17 2014.03.26 2014.03.26 2014.05.12 Бишрэлт тэнгэр ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу "Music tech" ХХК, "Зөв тэмдэглэгээ" ХХК-иуд нь санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй, "Мөнхийн судар" ХХК нь ижил төстэй ажлын туршлагагүй. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй    
8 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Усан хангамж хүрэлцээгүй бүс нутагт инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил 2014.05.01 2014.11.01 339,096.0 339,096.0 2014.03.11 2014.04.11 2014.04.16 2014.04.24 2014.11.01 Эрхэм Сүлд Монгол ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангасан. тендерт нэг оролцогч орсон      
9 Өмнөговь аймгийн Балгасаны нуурын 100 га услалтын системийг шинээр барьж байгуулах ажил 2014.03.11 2014.04.11 930,000,0 927,000.0 2014.03.11 2014.04.11 2014.05.02 2014.05.16 2014.11.01 Шимт газар ХХК Бага үнийн саналтайгаар хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер -ээр шалгарсан Гэрэлт ой  ХХКомпани банкны батлгааны хугацаа дутуу ирүүлсэн хасагдсан.Ус инженеринг ХХК хуулийн 28.3 т заасны дагуу шалгараагүй  Гэрэлт ой ХХКомпани Тендерийн батлагааны 21.7 ТОӨЗ 21.1-д шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрхүйц батлагаа ирүүлээгүй. Ус инженеринг ХХКомпани хуулийн 28.3 -т заасны дагуу шалгараагүй    
10 Шинэ суурьшлын бүсэд дулаан түгээх төв ЦТП -4 ийн барилга угсралтын ажил 2014.01.30 2014.02.11               Шүтээн эрдэнэ ХХК Шүтээн эрдэнэ ХХК нь өгсөн шаардлагыг бүрэн хангаж , хамгийн бага үнийн саналтайгаар шалгарсан Говь дулаан ХХК тендерийн Говь дулаан ХХК банкны батлагааны хугацаа дутуу ирүүлсэн.Дэт ХХК, Термомастер ХХК Зүмбэр орд өргөөХХК, Прохит хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь заалтад заасны дагуу    
11  Номгон сумын Эрдэнэбулагийн услалтын системийг засварлах ажил 2014.06.01 2014.11.01 203,327.0 203,327.0 2014.03.24 2014.04.23 2014.05.05 2014.05.22 2014.11.01 Гэрэлт Ой ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу "Арцат Өндөр" ХХК нь аудитаар баталгаажуулаагүй тайлан ирүүлсэн, борлуулалтын орлого хүрээгүй, "Болор Ус" ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн санал өндөр байсан. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангаагүй    
12

Даланзадгад сумын нэгдсэн хогийн цэгийг цахилгаанд холбох ажил

2014.04.22 2014.06.02 78,702.2 78,702.2 2014.03.26 2014.04.03 2014.04.04 2014.04.22 2014.06.02 Энх Эрчим ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангасан. тендерт нэг оролцогч орсон      
13  Тестийн нэгдмэл даалгаврын сан байгуулах 2014.04.10 2014.04.15 20,000.0 20,000.0 2014.04.10 2014.04.10 2014..04.10 2014.04.11 2014.04.15 Май Теч ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 34.1.2-т заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан 34.1.2. оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах шаардлагаар гэрээг зөвхөн нэг этгээдтэй байгуулах боломжтой бөгөөд түүнийг орлох этгээд огт байхгүй бол      
14 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар усан хангамж хүрэлцээгүй бүс нутагт инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил 2014.07.01 2014.11.01 216,749.0 216,749.0 2014.05.06 2014.06.06 2014.06.10 2014.06.23 2014.11.01 Ундрага Өмнөговь ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу Ус Инженеринг ХХК*-ийн ирүүлсэн үнийн санал өндөр байсан      
15 Өмнөговь аймгийн Буянт хотхон хүүхдийн зусланд модон болон канад модон технологиор загвар дизайн сайтай зуслангийн 2 барилга шинээр барих ажил 2014.09.01 2014.11.11 298,800.0 298,800.0 2014.06.17 2014.07.18 2014.08.06 2014.08.08 2014.11.11 Аз Билэгтэй ХХК 2 удаа нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан ч шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 34.1.1.т заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан 2 удаа нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан ч шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй      
16 Төрийн архивт нягтруулсан шүүгээ авах ажил 2014.06.18 2014.07.18 32,000.0 32,000.0 2014.05.14 2014.05.23 2014.06.06 2014.06.18 2014.07.18 Ум Самбара ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангасан. Аз Билэгтэй ХХК нь гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа ажлаа дуусгаагүй байгаа       
17 90 ортой эмэнэлгийн барилгын их засвар 2014.05.12 2014.07.31 600,000.0 600,000.0   2014.02.10 2014.03.24 2014.04.28 2014.07.31 Монсикон ХХК Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан Суварган говь ХХК, Оршдос ХХК, СБМ ХХК, захиалагчийн тогтоосон чадавхийн шаардлагыг хангаагүй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14-16 зүйлийг хангаагүй.    
18 Ноён сумын 80 хүүхдийн дотуур  байр барих ажил 2014.06.01 2014.10.01 1,073.000.0 992,100.0 2014.03.12 2014.04.24 2014.05.09 2014.05.19 2014.10.01 Дөлгөөн тэргүүн ХХК Шаардлагыг бүрэн хангаж хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан ГалтуудХХК, Эрдэнийн гүн говь ХХК, үнийн санал нь өндөр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3-зааснаар.    
19 Булган сумын сургуулын хичээлийн байрны барилгыг засварлах 2014.06.02 2014.07.21 250,000.0 223,700.0 2014.02.12 2014.03.26 2014.04.03 2014.04.17 2014.07.21 Суварган говь ХХК Захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангасан тендерээр шалгарсан. Говийн өгөөжХХК, Хөрх дөр хан ХХК захиалагчийн тогтоосон чадавхийн шаардлагыг хангаагүй. төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 -т зааснаар.    
20 Нийтийн зориулалттай орон сууцуудыг хэрэглээний халуун усанд холбох ажил 2014.05.25 2014.07.06 540,000.0 511,500.0 2014.03.19 2014.04.18 2014.05.08 2014.06.02 2014.07.17

1 дүгээр багц Говь дулаан ХХК

2 дугаар багц Хэмжил зүй ХХК

тендерт оролцогчдод өгсөн шаардлагыг бүрэн хангасан.        
21 Ус, цаг уур орчны шинжилгээний албаны хамгаалалтын хашааг шинэчлэх 2014.05.26 2014.06.20 80,000.0 76,051.1 2014.03.24 2014.04.23 2014.05.15 2014.05.26 2014.06.20 Азбилэгтэй ХХК Тендерт оролцогчдод өгсөн шаардлагыг бүрэн хангаж хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан Андгай ХХК, Говь дулаан ХХК, Ум самбара ХХК, Өтгөн буян ХХК, Тэс Ас ХХК, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 -т заасны дагуу    
22 Даланзадгад сумын 200хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих ажил 2014.0   2,200.0   2014.05.08 2014.06.09 2014.06.12 2014.06.18   Жи Жи Ай ХХК Тендерт оролцогчдод өгсөн шаардлагыг бүрэн хангасан Мэнд констракшн ХХК, Бизнес фокус ХХК, Манхан уст ХХК, Мэнд конштракшн ХХК Банкны батлагааны хугацаа дутуу ирүүлсэн.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28 дугааар зүйлийн 28.3 -т зааснаар.    
23 ДЗ сумын 1 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засварын ажил 2014.05.19 2014.08.20 239,900.0 220,039.4 2014.04.03 2014.05.04 2014.05.08 2014.06.13 2014.08.20 Хөрх дөр хан ХХК Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийн үнэдсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан СБМ ХХК, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 -т заасны дагуу    
24 Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд булгын эхийг хашиж хамгаалах 2014.04.23 2014.05.24 80,000.0 62,616.3 2014.03.23 2014.04.23 2014.05.15 2014.05.26 2014.06.26 "Өтгөн буян " ХХК Шаардлагад нийцсэн. "Ум Самбара" ХХК  Захиалагчийн тавьсан шаардлага болох материалын үзүүлэлт, ирүүлээгүй мөн ТОӨЗ ны 33.1-д ззасны дагуу дотоодын давуу эрх тооцно гэсэн хамгийн сайн тендерээр шалгараагүй    
25 ДЗ сумын шинэ суурьшилын бүсийн доторх цэвэр бохир усны шугам сүлжээг барих ажил 2014.06.30 2014.09.01 800 000 000 761 852 299 2014.04.16 2014.05.16 2014.06.11 2014.06.26 2014.09.01 "Хажуу ус" ХХК Шаардлагад нийцсэн тендер. "Маргад Монгол" ХХК, "Мөрөөдлийн шугам" ХХК, "Дархан хясаат" ХХК, "Дүжий хайрхан" ХХК Дүжий хайрхан ХХК ядаж нэг ажил нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувьтай тэнцүү байх гэсэн шаардлага хангаагүй, "Маргад Монгол" ХХК, "Мөрөөдлийн шугам" ХХК, "Дархан хясаат" ХХК-ууд өндөр үнийн саналтай байсан.    
26 Шинэ суурьшлын бүсэд гадна дулааны гол тараагуур шугам барих ажил 2014.08.01 2014.11.01 3,653,880.3 3,653,880.3 2014.05.19 2014.06.19 2014.06.25 2014.07.07 2014.11.01 Альянс Тех ХХК  Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийг тус тус хангасан. Сайн констракшн ХХК, Сан ХХК-ийн ирүүлсэн үнийн санал нь төсөвт өртгөөс 5-н хувиар хэтэрсэн, Самасон ХХК, Прохит ХХК, Маргад Монгол ХХК  нь тус тус тусгай зөвшөөрөл ирүүлээгүй, борлуулалтын орлого хүрээгүй.  Бумба-Од ХХК, Хангилцаг ХХК-иудын ирүүлсэн хугацааны санал шаардлагад нийцээгүй. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14-16 зүйлийг хангаагүй.    
27 Бүх сумдын Засаг даргын Тамгын газрыг интернетийн сүлжээнд бүрэн холбож цахим хурал, сургалт семинар зохион байгуулах, мэдээлэл дамжуулах найдвартай эх үүсвэртэй болгох ажил 2014.07.31 2014.09.01 188,707.7 188,707.7 2014.05.19 2014.06.19 2014.07.04 2014.07.31 2014.09.01 Говийн Анир ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу Си Ти Эс ХХК, Ай Ти Зон ХХК-иудын ирүүлсэн үнийн санал өндөр байсан. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 28.3 -т заасны дагуу    
28 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын гэр хорооллын 0.4 кВ-ын цахилгааны шугамыг өргөтгөх, Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шохойн үйлдвэрийн чиглэлд 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажил, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр барьж байгуулах зураг төсвийг боловсруулах ажил 2014.07.23 2014.08.23 48,000.0 48,000.0 2014.06.24 2014.07.04 2014.07.10 2014.07.23 2014.08.23 Монцахэр ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 39.14. -т заасны дагуу Жэй Ди Эй ХХК ирүүлсэн үнийн санал өндөр байсан. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 39.14. -т заасны дагуу    
29 Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучиллтай автозамын трансын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дайран өнгөрөх хэсэгт байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажил 2014.06.18 2014.07.18 43,910.9 43,910.9 2014.05.27 2014.06.03 2014.06.09 2014.06.18 2014.07.18 Оффсет Консалтинг ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 39.14. -т заасны дагуу Цагаан Уулын оргил ХХК Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 39.3. -т заасны дагуу, Найчралсастайнэблэ ХХК-ийн техникийн оноо хүрээд санхүүгийн саналыг задалсан үнийн санал өндөр байсан. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 39.14. -т заасны дагуу    
31 Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар 2014.05.19 2014.06.17 178,700.0 173,854.8 2014.04.03 2014.05.05 2014.05.08 2014.05.19 2014.08.03 Энх бодиз ХХК Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14-16 зүйлийг хангасан. Галтууд ХХК санхүүгийн талаар Монгол банкнаас тодруулга авахад их хэмжээний хугацаа хэтэрсэн зээлтэй нь тогтоогдсон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 14-16 зүйлийг хангаагүй.    
32 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Цогт-Овоо сумдын төвд баригдах хатуу хучилттай авто замын зураг төсвийг боловсруулах ажил     5,000,000.0 183,952.6 2014.03.27 2014.04.08 2014.05.26 2014.04.17   Эйч Ай Би ХХК Тендерт оролцогчдод өгсөн шаардлагыг бүрэн хангасан Танил санаа ХХКомпани ТБОӨХБАҮХАХ 27. дугаар зүйлд заасны дагуу 3 компани хураангуй жагсаалтанд оролцох урилгыг хүргүүлсэн. Тендер хүчинтэй хугацаанд Эйч Ай Би ХХК, Танил санаа ХХК 2 компани ирүүлсэн.    
33 Өмнөговь аймгийн Хилийн зурвас нутагт харуулын байр барих ажил      40,000.0 36,000.0 2014.05.10                    
34 Өмнөговь аймгийн Сумын шинэчлэл төслийн хүрээнд Цогт-Овоо сумын төвийн дулаан, цахилгаан хангамж , холбоо дохиололын шугам сүлжээг барих ажил 2014.07.07 2014.12.10 5.0 тэрбум 5,0 тэрбум 2014.05.26 2014.06.25 2014.06.30 2014.07.07 2014.12.10 "Монгол дайван" ХХК Хуулийн дагуу тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж, үнэлгээ хийн шаардлагад нийцсэн 2 компаниас хамгийн бага үнийн саналтайг шалгаруулсан. "Гандирс" ХХК, "Самосан" ХХК, "Сан" ХХК, "Жи Жи Ай" ХХК-ууд оролцсон. "Гандирс" ХХК, "Самосан" ХХК-ууд Борлуулалтын орлого, нэг хийсэн ажлын мөнгөн дүн 2 хүрээгүй, "Сан" ХХК нэг хийсэн ажлын мөнгөн дүн 50 хувьдаа хүрээгүй, "Жи Жи Ай" ХХК хамгийн өндөр үнийн саналтай.    
35 Өмнөговь аймгийн  Хүрмэн-Баяндалай сумын 35/04 кВ-ын 400 кВа чадалтай дэд станцыг 35/10 кВ-ын 600 кВа чадалтай дэд станц болгон өөрчлөх, 10 кВ-ын ячейк суурилуулах, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, техникийн нөхцлийг үндэслэн зураг төсөв боловсруулах ажил 2014.08.06 2014.11.06 700 000 000 683 899 436 2014.05.26 2014.06.27 2014.07.01 2014.07.09 2014.11.06 "Ихэр баян говь" ХХК 2 компани оролцож шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн. "Эгэл мон" ХХК Эгэл мон ХХК банкны баталгааны хүчинтэй хугацаа дутуу ирүүлсэн ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 20,5-д заасны дагуу уг компаний ирүүлсэн тендерээс захиалагч татгалзсан.    
36 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын  100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих ажил 2014.08.11 2014.12.01 1 073 000 000 958 389 854 2014.06.09 2014.07.08 2014.07.10 2014.08.06 2014.12.01 "Суварган говь" ХХК Шаардлагад нийцсэн материалуудаас хамгийн бага үнийн саналтай. "Оршдос" ХХК, "Эрдэнийн гүн говь" ХХК, "Манхан уст" ХХК, "Самосан" ХХК, "Ньюборнь" ХХКомпаниуд оролцсон. "Эрдэнийн гүн говь" ХХК Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлага хүрээгүй, "Манхан уст" ХХК Санхүүгийн тайлан баталгаажуулаагүй, ерөнхий инженерийн туршлага хүрээгүй,  ижил төстэй ажил гүйцэтгээгүй, "Самосан", "Ньюборнь", "Оршдос" ХХК-ууд хамгийн өндөр үнэтэй,     
37 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 2014.09.02 2015.08.20 1 800 000 000 1 795 892 315 2014.06.27 2014.07.28 2014.08.05 2014.09.03 2015.08.20 "Бизнес фокус" ХХК Шаардлагад нийцсэн материал ирүүлсэн. "Пирамид орд" ХХК, "Комп трейд" ХХК, "Говийг өгөөж" ХХК, "Бизнес фокус" ХХК, "Баян-Авзага" гэсэн ХХК-ууд материал авч "Бизнес фокус" ХХК оролцсон.      
38 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах ажил 2014.07.10 2015.06.01 8 300 000 000 3 260 000 000 2014.05.26 2014.06.25 2014.06.30 2014.07.09 2015.06.01 "Говь Эрдэнэс групп" ХХК Нэг компани оролцсон шаардлагад нийцсэн материал ирүүлсэн.        
39 Өмнөговь аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны их засварын ажил 2014.07.14 2014.08.25 350 000 000 344 437 281 2014.05.30 2014.06.30 2014.07.03 2014.07.10 2014.08.25 "Марзат цамхаг" ХХК Шаардлагад нийцсэн материал ирүүлсэн "Модерн конструкци" ХХК, "Төгс буянт өргөө" ХХК, "МГЛ тех" ХХК, "Даянбайгаль   ХХК-ууд шалгараагүй "МГЛ тех" ХХК харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлээгүй, "Даянбайгаль" ХХК хамгийн өндөр үнийн саналтай, "Модерн конструкци" ХХК орон нутгаас 10 иргэнийг ажиллуулахыг зөвшөөрсөн мэдэгдэл ирүүлээгүй, Тендерийн хүчинтэй хүчинтэй хугацаа ирүүлээгүй, "Төгс буянт өргөө" ХХК 2012 оны санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй, Сүүлийн нэг жилийн борлуулалтын орлого нь хүрээгүй.    
40 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 3,4 дүгээр багийн төвийн барилгыг барих  2014.05.01 2014.08.10 750 000 000 565 500 000 2014.03.06 2014.04.08 2014.04.16 2014.05.01 2014.08.10 3-р багийн төв "Говийн өгөөж" ХХК, 4-р багийн төв "Андгай" ХХК Шаардлагад нийцсэн тендерийн материал ирүүлсэн "Суварган говь" ХХК, "Дэт" ХХК шалгарч чадаагүй "Суварган говь" ХХК, "Дэт" ХХК-н тендерийн материал төсөвт өртөгөөс 5 хувиар хэтэрсэн.    
41 Өмнөговь аймгийн Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцыг барих 2014.09.01 2014.12.15 7 200 000 000 6 978 602 966 2014.07.17 2014.08.18 2014.08.18 2014.09.03 2014.12.15 "Цацрах цог" ХХК Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер "Сэрүүн апат нэмэх" ХХК Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж санал болгож буй үнийн дүнгүийн 50 хувьд хүрээгүй. Шалгарсан тохиолдолд орон нутгаас ажиллах хүч авч ажиллуулах зөвшөөрсөн мэдэгдэл ирүүлээгүй.